Geen producten (0)
Geen producten (0)

Kleine vetafscheider rvs

€ 305,00 (exclusief btw 21%)
Op voorraad
Omschrijving

Kleine vetafscheider rvs

Leverbaar in vier uitvoeringen.

Ideaal voor locaties waar een vetafscheider niet verplicht maar wel gewenst is.
Toepassingsvoorbeeld: Hij is van RVS kan daardoor tegen een hoger temperatuur en is daardoor heel erg goed te gebruiken onder een oven of steamer of combi-steamer.

Deze kleine afscheider voldoet niet aan de NEN 18125 1&2.  Vraag uw gemeent of deze mag worden geplaatst.
Daar is hij veel te klein voor, maar hij kan u wel helpen bij het beschermen van uw eigen leidingwerk in uw gebouw.
Realiseer u wel dat alles wat u aan vuil in contact brengt met water in de afscheider kan achterblijven.
het is in uw eigen belang om uw schalen, borden en gereedschap eerst goed schoon te maken met papier of handschoenen boven de vuilnisbak

Artikelnummer G490.0310 G490.0315 G490.0320 G490.0325
Afmeting LxBxH:  380x270x230 mm 380x380x230 mm 650x450x325 mm 800x500x370 mm
Aansl.water, aan en afvoer 50 mm 50 mm 50 mm  50 mm
Doorstroom cap.  22 L/min 38 l/min 89 l/min 140 l/min
Gewicht zonder water:
8 kg 11 kg 19 kg 23 kg
Materiiaal 
RVS Aisi 304

 

VETVANGER EN STROOMREGELINSTALLATIE
1. Gebruik bij het installeren van Vetvangers een veiligheidsbril, werkschoenen met stalen neus en
handschoenen om verwondingen te voorkomen.
2. Installeer de vetvanger niet achterstevoren. Het gat in de hogere positie is meestal de aanvoerzijde. Installeer
de vetvanger zo dicht mogelijk bij de bron van vetten, oliën en met vet verontreinigd water. Dit minimaliseert
onbeschermde leidingen en vetten en oliën scheiden het best wanneer afvalwater relatief heet is.
3. Installeer de vetvanger terwijl u op de vloer zit. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de kap te
verwijderen en schoon te maken.
4. Stroomregeling moet worden aangebracht in de afvalleiding vóór de vetvanger. De locatie moet voorbij de
laatste aansluiting van de bevestigingen zijn en zo dicht mogelijk bij de onderkant van de laagste bevestiging
om de effecten van de hoofddruk te minimaliseren. De ontluchtingsaansluiting is gepositioneerd aan de
bovenkant van de stroomregelingsfitting en wordt hoger dan de waterbron naar boven geleid, of naar het
ventilatiesysteem van het gebouw.
5. De vetvanger moet worden geïnstalleerd met schroefdraadverbindingen.
6. Afvoerleidingen moeten worden aangesloten op de sanitaire afvoer en de buisgrootte moet gelijk zijn aan of
groter zijn dan de aanvoerleidingen. De afvoerpijp moet ook worden ontlucht, zodat de vetvanger niet wordt
overgeheveld.
7. Vaste afvalstoffen mogen niet in een vetvanger terechtkomen. Afval van de voedselmolen en andere vaste
stoffen moeten worden opgevangen in de gootsteen of met een vanger voor vaste stoffen voordat ze de
vetvanger bereiken.
Waarschuwing: Indirecte aansluitingen kunnen leiden tot overstromingen doordat de aanvoerleidingen vol water
blijven.

 

GREASE INTERCEPTOR AND FLOW CONTROL INSTALLATION
1. When installing Grease Interceptors use safety glasses, steel toed shoes, and gloves to prevent injuries.
2. Do not install interceptor backward. The hole in higher place is typically the inlet side. Install interceptor as
close as possible to the source of fats, oils and grease (FOG) laden water. This minimizes unprotected pipe,
and FOG separates best when effluent is relatively hot.
3. Install the interceptor sitting on the floor. Making sure there is enough room to access for cover removal and
cleaning.
4. Flow control must be installed in the waste line ahead of interceptor. Location should be beyond the last
connection of fixture(s) and as close as possible to the underside of the lowest fixture to minimize effects of
head pressure. The vent connection is positioned to the top of the flow control fitting and piped upward
higher than source of water, or to building vent system.
5. The interceptor is to be installed using threaded connections.
6. Outlet piping should be connected to the sanitary drain, and pipe size should be equal to or larger than the
inlet piping. Outlet pipe should also be vented so the interceptor is not siphoned.
7. Solid waste should not go into an interceptor. Food grinder waste and other solids should be captured in the
sink or by a solids interceptor before reaching the grease interceptor.
Warning: Indirect connections may result in flooding due to the inlet piping remaining full of water.

 

EINBAU VON FETTABSCHEIDERN UND DURCHFLUSSREGELUNG
1. Tragen Sie bei der Installation von Fettabscheidern eine Schutzbrille, Schuhe mit Stahlkappen und
Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Installieren Sie den Abscheider nicht rückwärts. Das Loch an höherer Position ist normalerweise die
Einlassseite. Installieren Sie den Abscheider so nah wie möglich an der Quelle des mit Fetten, Ölen und
Speiseresten (FOG) belasteten Wassers. Dies minimiert ungeschützte Rohre, und FOG trennt sich am besten,
wenn das Abwasser relativ heiß ist.
3. Installieren Sie den Abscheider aufrecht auf dem Boden stehend. Achten Sie darauf, dass genügend Platz
vorhanden ist, um den Deckel abzunehmen und zu reinigen.
4. Der Durchflussregler muss in der Abwasserleitung vor dem Abscheider installiert werden. Der Einbauort
sollte hinter dem letzten Anschluss der Armatur(en) und so nahe, wie möglich an der Unterseite der
untersten Armatur liegen, um die Auswirkungen des Drucks zu minimieren. Der Entlüftungsanschluss wird
an der Oberseite der Durchflussregelarmatur positioniert und nach oben über die Wasserquelle oder an das
Entlüftungssystem des Gebäudes geführt.
5. Der Abscheider ist mit Gewindeverbindungen zu installieren.
6. Die Auslassleitung sollte an den Sanitärkanal angeschlossen werden, und die Rohrgröße sollte gleich oder
größer sein, als die Einlassleitung. Das Auslassrohr sollte ebenfalls entlüftet werden, damit der Abscheider
nicht überschwemmt wird.
7. Feste Abfälle sollten nicht in einen Abscheider gelangen. Zerkleinerungsabfälle und andere Feststoffe sollten
in der Spüle oder in einem Feststoffabscheider aufgefangen werden, bevor sie in den Fettabscheider
gelangen.
Achtung! Indirekte Verbindungen können zu Flutungen führen, da die Einlassleitungen mit Wasser gefüllt bleiben.

 

INSTALLATION DE L'INTERCEPTEUR DE GRAISSE ET DU CONTRÔLE DU DÉBIT
1. Lors de l'installation des intercepteurs de graisse, utilisez des lunettes de sécurité, des chaussures à embout
d'acier et des gants pour éviter les blessures.
2. N'installez pas l'intercepteur à l'envers. Le trou le plus haut est généralement le côté de l'entrée. Installez
l'intercepteur aussi près que possible de la source d'eau chargée de graisses, d'huiles et de matières grasses
(FOG). Cela minimise les tuyaux non protégés, et les FOG se séparent mieux lorsque l'effluent est
relativement chaud.
3. Installez l'intercepteur en le posant sur le sol. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour accéder au
couvercle et le nettoyer.
4. Un contrôle du débit doit être installé sur la ligne d'évacuation en amont de l'intercepteur. L'emplacement
doit être au-delà de la dernière connexion de l'appareil ou des appareils et aussi près que possible de la
partie inférieure de l'appareil le plus bas pour minimiser les effets de la pression de tête. La connexion de
l'évent est positionnée au sommet du raccord de contrôle du débit et est acheminée vers le haut, plus haut
que la source d'eau, ou vers le système d'évent du bâtiment.
5. L'intercepteur doit être installé à l'aide de raccords filetés.
6. La tuyauterie de sortie doit être connectée au drain sanitaire, et la taille du tuyau doit être égale ou
supérieure à celle de la tuyauterie d'entrée. Le tuyau de sortie doit également être ventilé afin que
l'intercepteur ne soit pas siphonné.
7. Les déchets solides ne doivent pas aller dans un intercepteur. Les déchets de broyage d'aliments et autres
solides doivent être capturés dans l'évier ou par un intercepteur de solides avant d'atteindre l'intercepteur
de graisse.
Avertissement : Les raccordements indirects peuvent provoquer des inondations parce que la tuyauterie d'entrée
reste pleine d'eau.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ja te klikken krijg je een beter werkende site , alle details. klik hier > privacy- en cookieverklaring.